Sinh Học Phân Tử

Sinh học phân tử liên quan đến cơ sở phân tử của hoạt động sinh học giữa các phân tử sinh học trong các hệ thống khác nhau của tế bào, bao gồm các tương tác giữa DNA, RNA, và các protein và quá trình sinh tổng hợp của chúng, cũng như việc điều chỉnh các tương tác này. Viết về Thiên nhiên vào năm 1961, William Astbury mô tả sinh học phân tử như sau:

“… không phải là một kỹ thuật như một cách tiếp cận, một cách tiếp cận từ quan điểm của cái gọi là khoa học cơ bản với ý tưởng hàng đầu về tìm kiếm dưới các biểu hiện quy mô lớn của sinh học cổ điển cho kế hoạch phân tử tương ứng. với các dạng của các phân tử sinh học và […] chủ yếu là ba chiều và cấu trúc – điều đó không có nghĩa là nó chỉ là sự sàng lọc về hình thái học và phải cùng lúc tìm hiểu về nguồn gốc và chức năng.”

XÉT NGHIỆM SHPT TÌM M. TUBERCULOSIS
Tên xét nghiệm Kỹ thuật thực hiện Mẫu thử Thời gian
PCR phát hiện M. tuberculosis từ các bệnh phẩm khác nhau Phát hiện M. tuberculosis trong đàm hay các BP khác bằng real-time PCR hay PCR Bệnh phẩm tươi hay giữ đông lạnh 24giờ
Phát hiện và định danh MOTT từ các bệnh phẩm khác nhau  Phát hiện và định danh MOTT trong các BP khác nhau bằng PCR-ELISA Bệnh phẩm tươi hay giữ đông lạnh 48giờ
Phát hiện đột biến kháng rifampicin và INH trên M. tuberculosis trực tiếp từ mẫu hay từ mẫu cấy  PCR khuêch đại rpoB, katG và inhA rồi giải trình tự tìm đột biến Bệnh phẩm tươi hay giữ đông lạnh, hay chủng vi khuẩn từ môi trường MGITT/LJ/Ogawa 72giờ
XÉT NGHIỆM SHTP TÌM CÁC TÁC NHÂN VI SINH GÂY NHIỄM TRÙNG TIÊU HÓA
Phát hiện Rotavirus/Norovirus trong phân Phát hiện Rotavirus/Norovirus bằng phương pháp PCR Phân tươi 24giờ
Phát hiện các type E. coli gây bệnh tiêu hóa trong phân Phát hiện EPEC/ETEC/EIEC/EHEC trong phân bằng PCR Phân tươi hay quệt phân cho vào Cary Blair 24giờ
XÉT NGHIỆM TÌM TÁC NHÂN VI SINH GÂY BỆNH TRONG ĐÀM VÀ VÀ BỆNH PHẨM CÓ ĐÀM
Tên xét nghiệm Kỹ thuật thực hiện Mẫu thử Thời gian
Khảo sát trực tiếp mẫu đàm qua phết nhuộm Gram Phết đàm trên lame và nhuộm Gram rồi khảo sát trực tiếp dưới KHV Đàm và mẫu thử có đàm 1-2giờ
Khảo sát trực tiếp mẫu đàm qua phết nhuộm ZN Phết đàm trên lame và nhuộm ZN rồi khảo sát trực tiếp dưới KHV Đàm và mẫu thử có đàm 1-2giờ
Khảo sát trực tiếp mẫu đàm đã thuần nhất và tập trung qua phết nhuộm ZN Mẫu đàm đượ làm thuần nhất và tập trung, phết trên lame và nhuộm ZN rồi khảo sát trực tiếp dưới KHV Đàm và mẫu thử có đàm 2-4giờ
Cấy đàm và kháng sinh đồ Phát hiện vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp bằng nuôi cấy bám định lượng và làm KSĐ Đàm và mẫu thử có đàm 48giờ
Cấy định lượng đàm và kháng sinh đồ Phát hiện vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp bằng nuôi cấy định lượng và làm KSĐ Đàm và mẫu thử có đàm 48giờ
Cấy đàm tìm M. tuberculosis Thuần nhất và tập trung mẫu đàm, sau đó cấy vào Ogawa hay LJ Đàm và mẫu thử có đàm 1-2tháng
       
Phát hiện M. tuberculosis trong phân Phát hiện M. tuberculosis trong phân bằng real-time PCR hay PCR Phân tươi  24giờ
PCR phát hiện M. tuberculosis từ các bệnh phẩm khác nhau Phát hiện M. tuberculosis trong đàm hay các BP khác bằng real-time PCR hay PCR Bệnh phẩm tươi hay giữ đông lạnh 24giờ
Phát hiện và định danh MOTT từ các bệnh phẩm khác nhau  Phát hiện và định danh MOTT trong các BP khác nhau bằng PCR-ELISA Bệnh phẩm tươi hay giữ đông lạnh 24-48giờ
Phát hiện kháng rifampicin và INH trên M. tuberculosis trực tiếp từ mẫu hay từ mẫu cấy  PCR khuếch đại rpoB, katG và inhA rồi giải trình tự tìm đột biến Bệnh phẩm tươi hay giữ đông lạnh, hay chủng vi khuẩn từ môi trường MGITT/LJ/Ogawa 72giờ
       
PCR phát hiện trực tiếp vi khuẩn S. aureus, S. pyogenes, và Streptococci tiêu huyết nhóm A trong mủ/dịch tiết Real-time PCR phát hiện trực tiếp các vi khuẩn S. aureus, S. pyogenes, và Streptococci tiêu huyết nhóm A trong mủ Quệt mủ hay dịch mủ tươi hay trong môi trường Stuart-Amies 24giờ
       
PCR phát hiện các tác nhân vi khuẩn thường gây VMNM Phát hiện trực tiếp các tác nhân S. pneumoniae, H. influenzae type b, N. meningitidis, S. suis, Streptococci nhóm B trong DNT  Mẫu DNT tươi 24giờ